چطور استخدام شویم؟

بدون امتیاز 0 رای
199,000 تومان

همه ی ما افراد زیادی را در اطراف خود می شناسیم که از شغل خود لذت نمی برند و تنها به عنوان وسیله ای جهت امرار معاش به آن نگاه میکنند در حالی که در مقابل نه تنها از شغل شان لذت میبرند بلکه به خاطر نگرش درست و همراه شدن با جریان تغییرات هر روز پیشرفت بیشتری میکنند. زمانی که درک شفاف و عمیقی از خودتان و موج بازار کار به دست آورید به بسیاری از کشمکش های درونی تان پایان می دهید. مسیر شغلی ایده آل تان کشف میکنید و دیگر خودتان را با دیگران مقایسه نمیکنید.

1,711
199,000 تومان

دوره استعدادیابی کاربردی در بازار ایران

بدون امتیاز 0 رای
260,000 تومان

۰ تا ۱۰۰ هر آنچه برای موفقیت در بازار کار ایران لازم دارید

1,713
260,000 تومان

دوره مدیریت تیم های دورکار و سازمان های غیر متمرکز

بدون امتیاز 0 رای
590,000 تومان

تیپ شخصیتی شما عامل اصلی شکل گیری آینده و تصمیمات مهم شما است. زمانی که درک شفاف و عمیقی از خود به دست آورید به بسیاری از کشمکش های درونی تان پایان می دهید. زمانی که از تصویر کاملی از خود واقعی تان به دست آورید می توانید بر خود تسلط یابید و اعتماد به نفس تان را بهبود دهید و به توقعات نا به جای دیگران از خود پایان دهید.

0
590,000 تومان

شخصیت شناسی و خودشناسی با mbti (پیشرفته)

بدون امتیاز 0 رای
570,000 تومان

تیپ شخصیتی شما عامل اصلی شکل گیری آینده و تصمیمات مهم شما است. زمانی که درک شفاف و عمیقی از خود به دست آورید به بسیاری از کشمکش های درونی تان پایان می دهید. زمانی که از تصویر کاملی از خود واقعی تان به دست آورید می توانید بر خود تسلط یابید و اعتماد به نفس تان را بهبود دهید و به توقعات نا به جای دیگران از خود پایان دهید.

3,452
570,000 تومان

شخصیت شناسی و خودشناسی با mbti (مقدماتی)

بدون امتیاز 0 رای
458,000 تومان

تیپ شخصیتی شما عامل اصلی شکل گیری آینده و تصمیمات مهم شما است. زمانی که درک شفاف و عمیقی از خود به دست آورید به بسیاری از کشمکش های درونی تان پایان می دهید. زمانی که از تصویر کاملی از خود واقعی تان به دست آورید می توانید بر خود تسلط یابید و اعتماد به نفس تان را بهبود دهید و به توقعات نا به جای دیگران از خود پایان دهید.

3,451
458,000 تومان